कार्यपालिका बैठक नं. २ (२०७४।०४।०१)

कार्यपालिका बैठक नं. २ का निर्णयहरु