निर्णयहरु

बैठक नं. १९ (२०७४/१०/११)

प्रस्ताव: (२०७४/१०/११, बैठक नं. १९)

बैठक नं. १८ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२९)

प्रस्ताव: ( बैठक नं. १८, २०७४/०९/२९)

  1. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा
  2. बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता सम्वन्धमा
  3. शुभकामना आदान प्रदान सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

बैठक नं. १७ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२२)

प्रस्ताव (बैठक नं. १७) :

१. कामकाजको भाषा सम्वन्धमा

२. समिति गठन सम्वन्धमा

३. बजेट व्यवस्थापन

४. निर्णय अनुमोदन सम्वन्धमा

५. नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सम्वन्धमा

६. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा

बैठक नं. १३ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२६)

निर्णय नं. १:

यस घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट पेश गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ पारित गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय नं.२:

Pages