निर्णयहरु

बैठक नं.३३(२०७५।०३।१३)

प्रस्तावः (कार्यपालिका बैठक नं. ३३ मिति २०७५।०३।१३ गते बुधबार)

 

  1. योजना संसोधन/परिवर्तन सम्बन्धमा।
  2. ८ नं. वडाको सीमाना हेरफेरसम्बन्धमा।
  3. माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11) को अनुमति दिने सम्बन्धमा।

 

बैठक नं. ३२(२०७५।०३।१०)

प्रस्तावः( कार्यपालिका बैठक नं. 32)

  1. घोराही उपमहानगरपालिकाको आ.व. 2075/076 को  राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

बैठक नं. ३०(२०७५।०२।२९)

प्रस्ताव

  1. शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा,
  2. विकास निर्माण सम्बन्धमा,
  3. विविध सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

 

निर्णय नं.1

बैठक नं. २९(२०७५।०२।१०)

प्रस्ताव:(मिति २०७५/०२/१०, बैठक नं. २९)

१.ऐन/ कानुन सम्वन्धमा

निर्णय नं. १:

Pages