News and Notices

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नाम दर्ता तथा नवीकरण बारे सूचना ।।

घोराही नगरपालिकामा स्थाई बसोबास गर्ने जेष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी आ.व.

जग्गा प्लटिङ कारोबार गर्ने ब्यवसायीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

 संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मंत्रालयको बस्ती बिकास शहरी योजना भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्ग दर्शन २०७२ तथा जग्गा पल्टिङका लागी नगरपालिकाको १९ औं नगर परिष्दबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्दा न.पा.बाट अनिवार्य रुपमा Planning Permit लिन स्मबन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प

विरुवा निशुल्क उपलब्ध गराईने

सूचना !                  सूचना !!                  सूचना !!!

घर नक्सा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प.स. २०७१।०७२ च.नं. ४०९ मिति २०७२।०२।०४ को प्रेषित पत्रानुसार अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि कसैले पनि न.पा. क्षेत्र भित्र नयाँ घर निर्माण कार्य शुरु नगर्न र न.पा.

Pages