सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको प्रतिवेदन

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च शिर्षक नं. २६५१२ मा ब्यवस्था भए बमोजिमको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम यस कार्यालयमा मिति २०७२।०९।१६ देखी २०७२।०९।१८ सम्म संचालन भई सम्पन्न भएको छ । प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नुहोस ।

Documents: