FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

                                                                                               घोराही उपमहानगरपालिका कार्यालय बाट जारी नागरीक वडापत्र
सेवाको विवरण सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नूपर्ने कागजातहरु सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पर्क गर्ने शाखा र कर्मचारी कोठा नं.
समय शूल्क
नगरिकताको सिफारिस बाबुआमाको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सनाखत गर्ने घर परिवारका तीनपुस्ता भित्रको सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि तथा बाबुआमाको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा सम्बन्धित वडा कार्यालय  
सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस वा आवश्यकता परेमा सर्जमिन सहितको सिफारिस पत्र ।
अस्थायी नागरिकताको प्रतिलिपि
कान देखिने हालसालै खिचेको  फोटो ३ प्रति ।
मिति २०३६ साल चैत्र मसान्तपछि जन्म हुनेहरुको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ।
शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा जन्ममिति खुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तर जिल्लास्तरीय वा एस.एल.सी. को प्रमाण–पत्रलाई आधार मानिनेछ ।
शैक्षिक प्रमाण–पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिको हकमा जन्ममिति खुलेको अन्य प्रमाण (जस्तै जन्म कुण्डली वा सर्जमिन) ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि विदेशी नागरिकता त्यागेको वा त्याग्न कारवाही चलाएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत राखी विवाह दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
नागरिकता प्रमाण–पत्र पाउन पुष्टि गर्ने प्रमाणहरुमा जग्गा धनी पूर्जा, मोही दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
बिवाहित महिलाको हकमा माइतीको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
बिवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकताको प्रतिलिपी र बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र
नागरिकता प्रतिलिपी लिने सिफारिसको हकमा झुत्रो वा हराएको नागरिकताको नम्बर खुलेको प्रमाण पत्र ।
बसाई सराई गरी आएको भए बसाई सराई प्रमाणपत्र ।
नाता प्रमाणित निवेदक र सरोकारवालाको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी तीन पुस्ते आवश्यक भएमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी नगरपालिका क्षेत्रका महिलाहरु औषधी उपचार वा अन्य कामका लागि बिदेश जादा ३ प्रति फोटो सहित अभिभावक उपस्थिती भई निबेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।
वडा अध्यक्षको रोहवरमा भएको स्थलगत सर्जमिन ।
नाता कायम गर्ने पक्षहरुमध्ये मृत्यु भएको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र
नाता कायम गर्ने निवेदकले हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति ।
१६ वर्ष पूरा भएको छोरा वा छोरीसँग नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने भए नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा जन्म दर्ता प्रमाण–पत्र ।
नाता स्पष्ट नखुलेको खण्डमा प्रहरी प्रतिबेदन
 
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ४५० सम्बन्धित वडा कार्यालय र प्रशासन
घरजग्गा नामसारी सिफारिस निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साइजको फोटो ३÷३ प्रति जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपी
मृतकसंगको नाता प्रमाणित प्रतिलिपी
कम्तिमा ५ जना संधियारहरु समेत रहेको वडा अध्यक्षको रोहवरमा सर्जमिन गराई सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस पत्र
ृतकको नामबाट नामसारी गराउदा मृतकको मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र
अंशबण्डा अनुसारको सिफारिस गर्नुपर्दा पारित अंशवण्डाको प्रतिलिपी
बण्डापत्रबाट भएको अवस्थामा बण्डापत्र वा नामसारीको निम्ति आधारभूत कागजपत्र
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा २५० देखी ३५० प्रशान शाखा
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन लागु हुनुपूर्व घटेका व्यक्तिगत घटना निवेदकको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि । हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति ।
सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको सर्जमिन मुचुल्का कागज ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ५० प्रशान शाखा
नाम, थर संशोधन सिफारिस निवेदकको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि । नाम, थर फरक परेको सम्बन्धी पुष्टि हुने कागज पत्र ।
वडा अध्यक्षको रोहवरमा भएको वडा सर्जमिनको सिफारिस पत्र ।
निवृत्तिभरण पाएका व्यक्तिहरुको हकमा पट्टाको प्रतिलिपि ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ९०० प्रशान शाखा
अस्थायी बसोबास प्रमाणित सिफारिस निवेदकको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि । घोराही नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नु पूर्व कुन स्थानमा बसोबास गर्दै आएको हो सो पुष्टि हुने कागजात ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै कार्यालयमा सेवारत कर्मचारी भए आफ्नो परिचय–पत्रसहित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
निवेदकको पेशा व्यववसाय पुष्टि हुने कागज पत्र ।
सम्वन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा भएको सर्जमिन
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ७५० प्रशान शाखा
मोही नामसारी सम्बन्धी सिफारिस मोही हक पुग्ने आधारभूत प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि । मोही कायम भएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
मृतकको नामबाट नामसारी हुने भए मृतकको मृत्यु दर्ता पमाण–पत्र ।
मृतकसँगको नाता प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
वडा अध्यक्षको सर्जमिन सहित सिफारिस पत्र ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा २५० देखी ३५० प्रशान शाखा
मोही लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी सिफारिस निवेदकको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि । मोही कायम भएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
मोही लगत दुबै पक्षको मन्जुरीमा लगत कट्टा गर्नुपर्ने भएमा संयुक्त निवेदन वा अन्य कारणवश लगत कट्टा गर्नुपर्ने भएमा आधारभूत प्रमाण ।
सम्मानित अदालतको फैसला वाहेक अन्य कारणबाट भएमा स्थलगत सर्जमिन पत्र ।
वडा अध्यक्षको स्थलगत सर्जमिन सहितको सिफारिस पत्र ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ७०० देखी ४००० प्रशान शाखा
छुट जग्गा दर्ता सिफारिस छुट जग्गाको फिल्ड बुक उतार । मृतकको छुट जग्गा भएको अवस्थामा नाता प्रमाणित ।
छुट जग्गामा हक प्राप्त हुने अन्य प्रमाण जस्तै साविकको वण्डापत्र, राजिनामा, वकस पत्र आदि ।
वडा अध्यक्षको रोहबरमा भएको छुट जग्गाको किटानी साथको सर्जमिन मुचुल्का ।
न.पा. बोर्डको निर्णय
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३०० प्रशासन शाखा
वैदेशिक सिफारिस आयस्रोत प्रमाणित कागज (वैदेशिक प्रयोजनको लागि) जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
आर्थिक अवस्था पुष्टि हुने प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि
कुन तहको अध्ययनको लागि कहाँ जाने हो सो सम्बन्धी कागजात ।
विद्यार्थीको अभिभावक आफै उपस्थित भई अध्ययनको लागि विदेश पठाउने मञ्जुरीनामा कागज पेश गर्नुपर्ने छ ।नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ७०० देखी २५०० प्रशासन शाखा
जन्म दर्ता शिशुको बाबु वा आमाको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि एकाघरका परिवारको सदस्य उपस्थित भई अनुसूची– २ बमोजिम फाराम भर्ने । वाबु वा आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नभएमा वडा कार्यालयको स्थलगत सरजमिन सूचकको ना.प्र.प्रतिलिपी ।
अस्पतालमा जन्म भएको भए सम्वन्धित अस्पतालको प्रमाणित कागज ।
बाबु आमाको नागरिकता नभएकोखण्डमा सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस पत्र ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
मृत्यु दर्ता मृतकको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि । मृतकको नागरिकता प्रमाण पत्र नभएमा सम्वन्धित वडा अध्यक्षको रोहबरमा भएको सर्जमिन सहित सिफारिस पत्र ।
सूचकको नागरिकता प्रमाण पत्र ।
अनुसूची– ३ बमोजिम निवेदन फाराम ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
विवाह दर्ता दुलहीको नागरिकता प्रमाण पत्र नभएमा जन्म दर्ता वा वाबुको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपी । नागरिकता प्रमाण–पत्र प्राप्त  नभएको अवस्थामा वडा अध्यक्षको रोहबरमा भएको स्थलगत सर्जमिन सहितको सिफारिस पत्र ।
दुलाहा दुलही दुबैजना उपस्थित भई अनुसूची– ४ भरी पेश गर्नुपर्ने छ ।
सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
बसाई सराई दर्ता घरमूलीको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि  । बसाई सराई दर्ता सम्वन्धित गा.वि.स.÷न.पा.को प्रमाणित कागजपत्र । आवश्यकता अनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।घरमूली आफै वा बसाई सराई गरेको ब्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति उपस्थित भै अनुसूची– ६ भरी पेश गर्नुपर्ने छ । सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
बसाई सराई गरी जाने वसाई सरी गरी जाने व्यक्तिको हकमा बसाई सराई गरी जाने स्थानको जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी वा स्थायी बसोबास भएको पुष्टि हुने अन्य कागजात नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र सम्वन्धित व्यक्ति उपस्थित भै अनुसूची ६ भरी पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्ध विच्छेद भएको सम्मानित अदालतको फैसला आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत समावेश गरी पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भएपछि सरोकारवाला आफै उपस्थित भै अनुसूची– ५ भरी पेश गर्नुपर्ने छ । महिलाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा पुरुष पक्षको स्थायी ठेगाना भएको गा.वि.स वा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने छ । सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक घण्टा ३५ दिन भित्र निशुल्क पञ्जिकरण उपशाखा
घर नक्सा पास इजाजत सम्बन्धि प्रक्रिया क) सम्वन्धित जग्गाधनीले दस्तखतगरेको  निबेदन ख) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ग) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपी घ) एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद दर्ता भई आएमा अमिन खटाउने पत्र लेख्ने १ दिन ४ देखि १८.५० प्रति वर्ग फिट योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ५,९, १०
अमिनबाट जग्गा नापजाँच ङ) कि.नं. स्पष्ट देखिने ब्लुप्रिन्ट र ट्रेस ३ दिनभित्र अमिनले प्रतिवेदन दिने
संधियारको नाममा १५ दिने सूचना प्रकाशित क) न.पा. बाट स्वीकृत कन्सल्टेन्सीबाट निवेदकले सक्कल घरको नक्साको २ प्रति पेश गर्नुपर्ने सोही दिन कार्यालय समयभित्र
सूचना टाँस मुचुल्का पेश निबेदकले सधियार अनिवार्य उपस्थित गराउनु पर्ने र २ जना साक्षी २ दिन
घर नक्सा सर्जमिन पेश गर्ने सधियारहरुलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनु पर्ने र  २ जना सांक्षी ३ दिन
संधियार अनुपस्थित भएमा २ जना सांक्षी र सम्बन्धित व्यक्तिले नगरपालिकामा सूचना प्रकाशितको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने सोही दिन पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने (१५ दिनको)
तलिम ठेकेदार र घरधनी स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने १ दिन
प्लिन्थलेभल सम्मको सम्पूर्ण कागजात पेश भै आएमा १ दिन
प्लिन्थलेभल सम्मको चेकजाँच ड.पि.सी.गर्नुभन्दा कम्तिमा २ दिन प्राविधिक चेकजांचको लागि निबेदन पेश गर्नु पर्ने निवेन पेश भएको २ दिन
सुपरस्ट्रक्चर इजाजत क) सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीबाट तयार गरिएको सुपरस्ट्रक्चर नक्सा २ प्रति ख) सम्बन्धित ब्यक्तिको फोटो २ प्रति ग) सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्यको आवश्यक फोटो १ दिन
घर निर्माण कार्य सम्पन्न क) निवेदन ख) घर निर्माण भएको घरको चार फेसको फोटो ४ प्रति ग) सम्बन्धित ब्यक्तिको फोटो २ प्रति घ) सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीको सिफारिस ङ) नगरपालिकाबाट चेकजाँच २ दिन
निर्माण कार्य सम्पन्न फायल तयारी स.नं. १ देखि १२ सम्मको कार्य पूरा भएमा १ दिन
तला थप क) प्लिन्थलेभल बाहेकका अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने माथि उल्लेख भए अनुसार
आयोजना सम्झौता सम्बन्धमा सम्बन्धित टोल विकास संस्थाको वा अन्य सरोकारवालाको सिफारिसमा न.पा. अनुदान कार्यविधि २०६९ अनुसार उपभोक्ता समूह वा अनुगमन समिति गठन भएको निर्णय, योजना स्वीकृतिको फोटोकपी लागत इष्टिमेट, नक्सा र डिजाइन आयोजनाको कूल लागत मध्ये जनश्रमबाट ब्यहोर्ने रकमको हकमा सम्वन्धित पक्षबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको प्रमाणठेक्का पट्टाबाट निर्माण कार्य गर्दा ठेक्का सम्झौता पत्र सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको आवश्वय प्रक्रिया बमोजिम नि-शुल्क य़ोजना शाखा १०
घरबाटो सिफारसि जग्गाधनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाण । घर नक्शापास प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि । (घर भएमा)नापी शाखाबाट प्राप्त जग्गाको नक्शा घर जग्गा खरीद विक्री गर्ने प्रयोग कर्ताको भएमा जग्गा खरीद बिक्री गर्न तयार भएको लिखित कागज निवेदन साथ संलग्न हुनुपर्ने छ । एक कठ्ठा भन्दा माथिको हकमा जग्गा विकास कार्यमा लाग्ने कर तिरेको रसिद सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको अवस्थामा एक दिन ५५० देखी २५०० योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ९,१०
घर नक्शा पास प्रमाण पत्र नामसारी सम्बन्धित ब्यक्तिको निबेदन,नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ,जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि । पास गरिएको नक्शा तथा प्रमाण–पत्रको सक्कलै प्रति । मृत्यु भएको व्यक्तिबाट भए मृत्युदर्ता प्रमाण–पत्र र आफ्नो हकाधिकार पुष्टि गर्ने प्रमाण–पत्र ।मालपोतबाट पारित लिखत । सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको अवस्थामा एक दिन १००० देखी १५०० योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ९,१०
चार किल्ला सिफारिस संधियारको नाम र कि.न. खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन । नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि । घर नक्शापास गरेको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि (घर निर्माण भएको हकमा) नापी शाखाबाट प्राप्त जग्गाको नक्शा सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको अवस्थामा सोही दिन ५०० देखी ७५०  घर नक्सा उपशाखा
आयोजनाको किस्ता रकम भूक्तानी र  आयोजनाको फरफारक सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्माण कार्य सम्पन्न, सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक गरेको निर्णय, अनुगमन समितिको र टोल  बिकास संस्थाको सिफारिस ,कार्य सम्पन्नको फरक फारकका लागि उपभोक्ता समितिबाट भएको आवेदन पत्र ।सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन जाँचपास समितिबाट भएको निर्णय प्रति ।  सम्पूर्ण कागजात समावेश भई आएको अवस्थामा सोही दिन निःशुल्क योजना शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखा ३,१०
बिद्युत, खानेपानी तथा टेलिफोन सिफारिस सम्बन्धित ब्यक्तिको निबेदन,सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्र र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि । घर नक्शापास वा इजाजत प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ०३५ माघ १५ गतेभन्दा अगाडि बनेको घरको हकमा सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सर्जमिन सहितको सर्जमिन सहितको सिफारिस पत्र । खानेपानी सिफारिसका लागि सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालयबाट सिफारिस पत्र ।सुकुम्वासीको हकमा टोल विकास संस्थाबाट निर्णय सहितको  सिफारिस पत्र । सम्पूर्ण कागजात समाबेश भई आएको सोही दिन ५०  घर नक्सा उपशाखा
बिद्युत, खानेपानी तथा टेलिफोन नामसारीवा ठाउंसारी सिफारिस सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन,जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि । घर नक्सापास प्रमाणपत्र र इजाजत ।मालपोतबाट पारित लिखत (किटान गरिएको) लिखत वा मंन्जुरीनामा महसुल कार्ड सक्कल सम्पूर्ण कागजात समाबेश भई आएको सोही दिन ७०० योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ९,१०
कि.न. र ज. बि.संशोधन सम्बन्धित ब्यक्तिको निबेदन,लालपूर्जा, नागरिकता, ब्लु प्रिन्ट (कित्ता काट भएको नक्सा)घर नक्सा र इजाजतको सक्कल कागजात प्राबिधिकको फिल्ड रिपोर्ट निवेदन दर्ता भएको अर्को दिन ५०० योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ९,१०
घर कायम सिपारीस सम्बन्धित ब्यक्तिको निबेदन ,नक्सापास भएको घरको नक्सा र  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपी ,घरको फाटो र प्राबिधिक रिपोर्ट सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको अर्को भोलिपल्ट १५०० देखी २५०० योजना शाखा र घर नक्सा उपशाखा ९,१०
विद्यालय स्वीकृतको लागि सिफारिस प्रस्तावित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको मागपत्र । विद्यालय जग्गा, भवन, खेल मैदान, फर्निचर लगायतको भौतिक पूर्वाधारको विवरण ।फोहर मैला ब्यवस्थापन र अपांग, बालमैत्री शौचालय निर्माण भएको शिक्षकहरुको विवरण ।वडा अध्यक्षको सिफारिस पत्र ।विद्यालय अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सम्भावित विवरण तथा अभिभावकहरुको प्रतिवद्धता । सम्पूर्ण कागजातहरु पेश भई आएको अवस्थामा एक दिनभित्र २००० देखि ४००० प्रशासन शाखा ,समाज कल्याण शाख ४,११
टोल विकास संस्था दर्ता सम्बन्धित टोल विकास संस्थाको साधारण सभाबाट अलग हुने निर्णय बिधान २ प्रति पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी १, १ प्रति अध्यक्षको फोटो नयां गठन हुने टो.बि.सको घरधुरी र जनसंख्या विवरण न.पा. बोर्ड बैठकको निर्णय भएको दुई दिन निःशुल्क साझेदारी उपशाखा १४
घर जग्गा मूल्यांकन सिफारिस सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।घर निर्माण भएको अवस्थामा घर नक्शापास प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरको वडा अन्तर्गत पर्ने भएमा घर निर्माण गर्ने स्वीकृत इजाजत पत्रको प्रतिलिपि ।सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस पत्र । सम्पूर्ण कागजात समावेश भई आएको अवस्थामा ३ घण्टा २० देखि ५५ प्रतिशत कर उपशाखा  
व्यापार व्यवसायको इजाजत सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि सहित निवेदन पत्र ।थोक व्यापार व्यवसाय गर्नेको हकमा डिलरसिप प्राप्त गरेको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।आयकर दर्ता प्रमाण–पत्र ।वडा अध्यक्षको सिफारिस सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई आएको अवस्थामा एक दिनभित्र ३६० देखी २५००० कर उपशाखा  
उद्योग स्थापनाका लागी सिफारिस सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्र । उद्योग स्थापना गर्ने जग्गा भाडामा प्रयोग गर्ने भए जग्गा दिने व्यक्तिको मञ्जुरीनामासहित सम्झौता पत्र । उद्योग स्थापना गर्ने स्थलको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने घरको नक्शापास प्रमाणको प्रतिलिपि । चारकिल्लाका संधियारहरुको लिखित सहमति पत्र ।सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सर्जमिन सहितको सिफारिस पत्र । कानूनले निषेध गरेका उद्योग, व्यवसाय तथा सडक अवरोध गर्ने गरी र वातावरणीय प्रभावमा प्रतिकूल आउने उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिने छैन सम्वन्धित व्यवसायिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजात समावेश भई आएको अवस्थामा ३ घण्टा ९०० कर उपशाखा  
उद्योग ब्यापार , ब्यवसाय दर्ता लगत कट्टा सम्वन्धित व्यवसायिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजात समावेश भई आएको अवस्थामा २ घण्टा २०० देखी ९०० कर उपशाखा  
सवारी साधनहरु दर्ता तथा नबिकरण गर्दा नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।सवारी साधन खरीद गर्दाको बिल भौचर । सवारी साधनको फोटोकपी २ प्रति । विदेशबाट खरीद गरी ल्याएको सवारी साधन भएमा भन्सार निस्साको प्रमाण । सम्पूर्ण कागजात समावेश भई आएको अवस्थामा २ घण्टा २० देखि १२०० कर उपशाखा