सूचना तथा जानकारी

दलित बाल संरक्षण अनुदान बितरण

साबिक घोराही नगरपालिकाका दलित बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुलाई अनुदान बितरण भइरहेको हुँदा सम्बन्धित लाभग्राहीहरुका संरक्षकहरु २०७४ साल असार १५ गते सम्म घोराही उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पंजिकरण शाखामा कार्यालय समयमा आवश्यक कागजातहरु सहित अनुदान प्राप्त गर्न सम्प

घोराही उप-महानगरपालिकाको वडा सम्बन्धि जानकारी

                                                              घोराही उप-महानगरपालिका

घोराही नगरपालिका कार्यालयको सरसफाई सम्बन्धी अनुरोध

सूचना !  सूचना !!    सूचना !!!

 

Pages