FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/०७८ मा निकाशा भएको स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी रकमको बिल भरपाई पेश गर्ने एवं आ.व. २०७९/०८० को लागि चाहिने स्यानेटरी प्याड संख्या माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ( घोराहीमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, मिति २०७९/०७/०२)