FAQs Complain Problems

घोराही उप-महानगरपालिकाको वडा सम्बन्धि जानकारी

                                                              घोराही उप-महानगरपालिका

                                       केन्द्र- साविक घोराही नगरपलिका कार्यालय

उप-महानगरको वडा नं.

साविक गा.वि.स. र नगरपालिकाका वडाहरु

उप-महानगरको वडाको जनसंख्या

साविक गाविस वा नपाको नाम

साविकका वडा नं

रामपुर गा.वि.स.

वडा नं. ५,७,८,९

५०८३

रामपुर गा.वि.स.

वडा नं. १,२,३,४,६

७५४२

लक्ष्मीपुर गा.वि.स.

वडा नं. १,२,३,६

६७६९

लक्ष्मीपुर गा.वि.स.

वडा नं. ४,५,७,८,९

६९५६

धर्ना गा.वि.स.

वडा नं. १ देखि ९ सम्म

६८५१

सौडियार गा.वि.स.

वडा नं १,२,३,४

५४८३

सौडियार गा.वि.स.

वडा नं. ५,६,७,८,९

 

६६१८

त्रिपुर न.पा.

वडा नं ४,११

६६५८

त्रिपुर न.पा.

वडा नं १०,१२,१३

७४३४

१०

त्रिपुर न.पा.

वडा नं १,२,३

१००४९

११

त्रिपुर न.पा.

वडा नं. ५,८

७१३३

१२

त्रिपुर न.पा.

वडा नं. ६,७,९

९९०९

१३

घोराही न.पा.

वडा नं. ७,८

 

७२२४

१४

घोराही न.पा.

वडा नं. १०

१११८१

१५

घोराही न.पा.

वडा नं. ११

१९७५७

१६

घोराही न.पा.

वडा नं. ९,१

६१०१

१७

घोराही न.पा.

वडा नं. २,३,४

९३००

१८

घोराही न.पा.

वडा नं. ५,६

९३६५

१९

सैघा गा.वि.स.

वडा नं १ देखि ९ सम्म

६७४८

 

जम्मा

 

१५६१६४