FAQs Complain Problems

नियुक्ती तथा पदस्थापना पत्र बुझ्ने सम्बन्धमा ( स्वयंसेवक शिक्षक पदमा सिफरिस हुनु भएका उम्मेवदवारहरु, मिति २०८१/०२/१४ )