FAQs Complain Problems

शिक्षक कर्मचारीको करारनामा नबिकरण गराई पेश गर्ने सम्बन्धमा। ( घोराहीमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालय, मिति २०७८/०४/१०)