FAQs Complain Problems

कार्यपालिकामा निर्णयको लागि पठाउने प्रश्तावको ढाँचा सम्बन्धमा । (सबै शाखा/महाशाखा)