FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ सम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा , श्री घोराही उप-महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरु (२०७८।०१।०७)