FAQs Complain Problems

घोराही उपमहानगरपालिका भित्रका वडाहरुबाट वितरण गरिएको राहतको विवरण तथा घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको कोरोना राहत कोष खाता न· ०२७०३०००००७००२०००००१ मा विभिन्न सँघ सँस्थाहरुबाट प्रदान गरिएको राहत रकमको विवरण

Documents: