FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (मिति: २०७८/११/२५, घोराही उप-महानगरपालिका नगर कार्यापालिका कार्यालयका सबै महाशाखा/ शाखा/इकाईहरु, अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरु)