FAQs Complain Problems

नगर सभाको १२ ओं अधिवेशनको दोश्रो बैठकमा आमन्त्रण सम्बन्धमा ( श्री वडा सचिव ज्यू, संलग्न पत्र नगरसभासदस्य ज्यूलाई उपलब्ध गराउनुहुन, मिति २०७९/०९/१३)