FAQs Complain Problems

प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (नगर कार्यपालिका कार्यालयका सबै महाशाखा/ शाखा/इकाईहरु, अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरु, मिति २०७९/०६/३१)