FAQs Complain Problems

बैठक नं. ४१ (२०७५/०७/२९)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 41 (मिति 2075/07/29 गते बिहिवार)

 

  1. ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् सम्बन्धमा,
  2. विविध।

 

निर्णयहरु

निर्णय नं.1

  1. आ.व. 2075/076 का लागि नदि जन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्य गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांङ्कन (IEE) र ठेक्का प्रक्रियामा टुङ्गो नलागे सम्म मिति 2075/07/28 गतेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय बमोजिम यस घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न खोलाहरुबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी निर्धारित समय सिमा भित्र योजना सम्पन्न गर्न र स्थानीय उपभोक्ताहरुको मागलाई समेत आपूर्ति गर्न IEE र EIA को स्वीकृत परिमाण (Quantity) भित्र रहने गरी हाललाई नगरपालिका र वडा कार्यालयले प्रदेश सरकारबाट तोकिएको दररेट अनुसार राजश्वव संकलन गर्ने र स्थानीय वडा अनुगमन समिति तथा तपशिल बमोजिमको यस उपमहानगरपालिकाको नगरस्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन हुने गरी नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा ओसारपसार गर्ने निर्णय गरियो।
    •  

उपप्रमुख श्री सीता सिग्देल न्यौपाने                           –संयोजक

वडाअध्यक्ष वडा नं. 11 श्री कुलबहादुर लामिछाने               –सदस्य

वडाअध्यक्ष वडा नं. 13 श्री रविलाल घर्ति मगर                –सदस्य

वडाअध्यक्ष वडा नं. 03 माधवप्रसाद चौधरी                    –सदस्य

सम्बन्धित वडा वडा अध्यक्ष                                –सदस्य

पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सि.डी.ई. श्री युवराज पौडेल             – सदस्य सचिव

  1. यस घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र  निजि, व्यक्ति तथा संघसँस्थाका नाममा दर्ता श्रेस्ता भएका जग्गा क्षेत्र भित्र रहेका ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवा निकासि गर्नका लागि आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट निवेदन सहित सिफारिश भै आएमा व्यक्तिगत प्रयोजन तथा सार्वजनिक विकास निर्माणका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार अनुमति प्रदान गर्न प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा नगरप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. 2

  1. जनताहरुको सुरक्षा अवस्थालाई मजबुद बनाउन अत्यन्त आवश्यकिय गाडिको मर्मत गर्न शसस्त्र प्रहरी कार्यालय घोराही दाङलाई रु 20,000।- (बीसहजार मात्र) आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरियो।

 

 

  1. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रिय समन्वय इकाई नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौको च.नं. 16  र मिति 2075/07/09 गतेको पत्रानुसार तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधि, 2075 को अनुसूची 2 बमोजिम आयोजना माग फारामा भरी तपशिलका आयोजना मागको सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।

 

qm=;+=

k|:tfljt cfof]hgf÷sfo{qmdsf] ljj/0f

sfo{qmd ;+rfngx'g] :yfg -j8f g+= ;d]t _

cfof]hgf If]q

cg'dflgt nfut

cfof]hgf ;DkGg x'g] cjlw

cfof]hgfjf6 nfeflGjt hg;+Vof

s]Gb|Lo cg'bfg

:yfgLo txjf6 j]xf]l/g] /sd -Go"gtd !%℅ _

1

;'s]{8fFuLdf l8kjf]l/ªjf6 vf=kf= kfOknfOg lj:tf/ tyf cf]e/x]8 6++sL lgdf{0f

3f]/fxL p=d=g=kf=j8f g+=@

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{

20000000

3000000

2076÷02÷30

1050

2

;f}l8of/ :s"n b]lv j8f g+=% wgf{ j8f sfof{no hf]8\g] lkr ;8s lgdf{0f

3f]/fxL p=d=g=kf=j8f g+=% wgf{

;8s

30000000

4500000

2076÷02÷30

3500

3

/tgk'/ lemFuf}/f b]lv t]/f}6] :s"n x'Fb} jf;jf]6 lkr ;8s hf]8\g]

3f]/fxL p=d=g=kf=j8f g+ =!#, !$ / !^

;8s

50000000

7500000

2076÷02÷30

1500

4

g]kfnL ;]gfsf] Jof/]s b]lv /fgL h?jf kfgL 6\ofFsL x'b} jufn] hfg] kLr;8s

3f]/fxL p=d=g=kf=j8f g+=!*

;8s

30000000

4500000

2076÷02÷30

2000

5

xf6jhf/ lgdf{0f j8f g+= !% 3f]/fxL ahf/

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+=!%

;fd'bflos k"jf{wf/

5000000

750000

2076÷02÷30

1000

6

snd3f/L hnf;o lgdf{0f j8f g+=!#

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+=!#

l;rfO tyf gbL lgoGq0f

9000000

1350000

2076÷03÷15

1200

7

dn's] ;f]tf 8\ofd lgdf{0f

3f]/fxL p=d=g=kf j8f g+=@

l;rfO tyf gbL lgoGq0f

5000000

750000

2076÷03÷15

650

8

jfXs'g] b]lv df}nfsf]6 lkr ;8s lgdf{}0f

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f  g+=!#

;8s

20000000

3000000

2076÷03÷15

1100

9

:jf:Yorf}sL ejg lgdf{0f j8f g+= !,# / *

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+= !,# / *

;fd'bflos cfjf; ejg

5000000

750000

2076÷02÷15

3000

10

hgtf df=lj= j'sfdf ljBfno ejg lgdf{0f

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+= @

;fd'bflos cfjf; ejg

5000000

750000

2076÷02÷15

1200

11

lg= df=lj= l;dntf/f ljBfno ejg lgdf{0f j8f g+=!

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+= !

;fd'bflos cfjf; ejg

5000000

750000

2076÷02÷15

600

12

j8f g+= @ sf] ;'s]{8fFuL b]lv jfx'g6f/] hfg] r]k] vf]nfdf emf]n'ª\u] k'n lgdf{0f

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+= ! / @

;fd'bflos k"jf{wf/

9000000

1350000

2076÷02÷15

500

13

e/tk'/ yf? sNof0fsf/L ejg b]lv e/k'/ vfg]]kfgL 6+sL x'b} 6\flkms hf]8\g]

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+= !%

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{

500000

750000

2076÷02÷15

700

14

j8f g+= !$ / !% 9n Joj:yfkg

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f  g+=!$ / !% zx/L If]q

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{

50000000

750000

2076÷02÷15

1100

15

 s/dsf]6 u|fld0f ljB'tLs/0f j8f g+= !

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+=!

phf{

5000000

750000

2076÷02÷15

2000

16

 rfSnL3f6 u|fld0f ljB'tLs/0f j8f g+= @

3f]/fxL p=d=g=kf= j8f g+=@

phf{

5000000

750000

2076÷02÷15

500

 

 

 

(ग प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम Multi-Purpose  बोटानिकल गाडेन निर्माण आयोजना यसै घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. 12 बिजौरी डाँडामा गर्ने निर्णय गरियो।