FAQs Complain Problems

श्री महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, वडा सचिव सबै, निर्णय सम्बन्धमा ।

मिति २०७७।०३।०७ गते बसेको कर्मचारीहरुको बैठकमा यहाँ संलग्न बमोजिम निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नहुन अनुोरध छ ।