FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालय सबै, COVID-19 सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

तपसिल बमोजिमको ढाँचामा विवरण मिति २०७७।०२।११ गते सम्म उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।