FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.५० (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 50 (मिति 2075/11/28 गते मङ्गलवार)

बैठक नं.४९ (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 49 (मिति 2075/11/17 गते शुक्रवार)

बैठक नं. 48 (मिति २०७५/११/१६ )

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 48 (मिति 2075/11/16 गते बिहीवार)

  1. शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा,

 

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

बैठक नं.४७ (मिति २०७५/१०/२४)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ४७ (मिति 2075/10/24 गते बिहीवार)

बैठक नं.४६ (मिति २०७५/०९/३०)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 46 (मिति 2075/09/30 गते सोमवार)

  1. आय व्यय अनुमान सम्बन्धमा,
  2. विविध।

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

Pages