FAQs Complain Problems

घोराही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण

घोराही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण
क्र.सं लक्षित समुह संख्या भत्ता वितरण संख्या वितरण गरिएको रकम लागत कट्टा लागत थप कूल कायम संख्या
जम्मा महिला पुरुष जम्मा उपचार खर्च पाउने महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा
जेष्ठ नागरिक(दलित) ४०६ २२० १५४ ३७४ १४३ ३१०२००० १० १३ २२ ३५ २४२ १८९ ४३१
जेष्ठ नागरिक(अन्य) १३८७ ६०५ ५६२ ११६७ १३८७ १५३२६४०० ३० २१ ५१ ३१ ५४ ८५ ८१४ ६०७ १४२१
एकल महिला                
विधवा १३९५ ६५१   ६५१   ३९०६०००   ११८   ११८ १५०९ १५०९
पूर्ण अशक्त अपांगता ७१ २३ २९ ५२   ६२४००० ३२ ४६ ७८
अति अशक्त अपांगता ३६ १६ १५ ३१   १११६००     ११ १६ २३ २९ ५२
लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती १९ १४ १९   २२८०००         १४ १९
बालबालिका ६१५ १७५ १५० ३२५   ६५६६०० १०० १५९ २५९ ६० ७६ १३६ २५५ २३७ ४९२
  जम्मा ३९२९ १७०४ ९१५ २६१९ १५३० २३९५४६०० १३८ १८८ ३२६ २२९ १७० ३९९ २८८९ १११३ ४००२
Documents: