FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

घोराही उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दाङ

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मितिः- २०७५।०५।०६

बोलपत्र छनौट भएको सूचना

यस घोराही उप-महानगरपालिककाो मिति २०७५।१।१० मा प्रकाशित सूचना अनुसार जीप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएकोमा तोकिएको म्याद भित्र पर्न आएका बोलपत्र मध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशन गरिएको व्योहरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Pages