FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

नाम वर्ष कानून प्रकार दस्तावेज
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४ २०७४ कार्यविधि PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्वविधि, २०७४ (1).pdf
घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्वविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७४ २०७४ ऐन PDF icon घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्वविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७४.pdf
बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि २०७४ २०७४ कार्यविधि PDF icon वाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि २०७४.pdf
फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ २०७४ कार्यविधि PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ २०७४ कार्यविधि PDF icon खरिद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि २०७४ २०७४ कार्यविधि PDF icon वाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५ ऐन PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
घोराही नगर विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि , २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon घोराही नगर विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि , २०७५.pdf
अल्पकालिन सेवा संचालन मापदण्ड, २०७५ २०७५ मापदण्ड
कृषि व्यवस्या प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ २०७५ ऐन PDF icon कृषि व्यवस्या प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
बालकल्याण समिति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि- २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon बालकल्याण समिति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि- २०७५.pdf
घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ २०७५ निर्देशिका PDF icon घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५.pdf
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ २०७५ मापदण्ड PDF icon समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५.pdf
घोराही नगर विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ २०७५ ऐन PDF icon घोराही नगर विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्य निर्देशिका , २०७५ २०७५ निर्देशिका PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्य निर्देशिका , २०७५.pdf
बाल गृह संचालन कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon बाल गृह संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ २०७५ ऐन PDF icon घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २०७५.pdf
घोराही उपमाहनगरपालिकामा करारमा कर्माचरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon घोराही उपमाहनगरपालिकामा करारमा कर्माचरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
अटो रिक्सा, ई-रिक्सा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon अटो रिक्सा, ई-रिक्सा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरस्तरीय पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon नगरस्तरीय पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
कक्षा ८को आधारभूत तह उतिर्ण परीक्षा कार्यविधि -२०७५ २०७५ कार्यविधि PDF icon कक्षा ८को आधारभूत तह उतिर्ण परीक्षा कार्यविधि -२०७५.pdf

Pages