FAQs Complain Problems

श्री वडा सचिव ज्यू, स्थापना दिवसमा नगर सभा सदस्यु ज्यूहरुलाई आमान्त्रण गरिदिनुहुन । (२०७७।१०।१२)

यहाँ संग्लग्न आमान्त्रण पत्र सम्बन्धीत वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नगर सभा सदस्य ज्यूहरुलाई प्रदान गर्न हुन अनुरोध छ ।