FAQs Complain Problems

श्री सबै कर्मचारीहरु, विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

अनलाईन पेरोल तथा तलब भुक्तानी प्रयोजनका लागि ततँ शाखा तथा वडा कार्मायालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको निम्न विवरण १० दिन (२०७६ पौष १५) घो.उ.म.न.पा.को आ.प्र. शाखामा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।

कर्माचारीको नामः

पदः

प्यान नं.ः

शूरु नियुक्ति मितिः

हालको पदमा नियुक्ति मितिः

सापटी तथा कट्टी विवरण ः

संचयकोष कट्टी/जिवन बिमा/कोष लगायत विवरण ,

मोबाइल नं.

इमेल ठेगाना