FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

कार्यपालिका बैठक नं. ५ (२०७४।०४।२९)

कार्यपालिका बैठक नं. ५ (२०७४।०४।२९) का निर्णयहरु ।

निर्णय:

कार्यपालिका बैठक नं. ४ (२०७४।०४।२५)

कार्यपालिका बैठक नं. ४ (२०७४।०४।२५) का निर्णयहरु ।

कार्यपालिका बैठक नं. ३ (२०७४।०४।१९)

कार्यपालिका बैठक नं. ३ का निर्णयहरु ।

१) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ को २.१ अनुसारको राजस्व परामर्श समिति गठन गरी उक्त समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भयो ।

Pages