FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

कार्यपालिका बैठक नं. १०(२०७४।०५।२९)

कार्यपालिका बैठक नं. १० का निर्णयहरु ।

निर्णय नं. १ :

कार्यपालिका बैठक नं. ९ (२०७४।०५।१४)

बैठक नं. ९ का निर्णयहरु ।

१. घोराही उप महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामाथि छलफल गरी नगर प्रमुखद्धारा नगर सभामा पेश गर्नको लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

कार्यपालिका बैठक नं. ७ (२०७४।०५।०३)

कार्यपालिका बैठक नं. ७ (२०७४।०५।०३) का निर्णय ।

१) घोराही उप-महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरी नगर प्रमुखद्वारा नगर सभामा पेश गर्नको लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

कार्यपालिका बैठक नं. ६ (२०७४।०५।०१)

कार्यपालिका बैठक नं. ६ (मिति २०७४।०५।०१) का निर्णयहरु ।

निर्णय :

Pages