FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ३०(२०७५।०२।२९)

प्रस्ताव

  1. शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा,
  2. विकास निर्माण सम्बन्धमा,
  3. विविध सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

 

निर्णय नं.1

बैठक नं. २९(२०७५।०२।१०)

प्रस्ताव:(मिति २०७५/०२/१०, बैठक नं. २९)

१.ऐन/ कानुन सम्वन्धमा

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २७ (२०७५।०१।०७)

प्रस्ताव : (मिति २०७५।०१।०७, बैठक नं. २७)

बैठक नं. २६,( २०७४/१२/०९)

प्रस्ताव: (मिति २०७४/१२/०९,बैठक नं. २६)

१. कार्यक्रम स्वीकृत सम्वन्धमा        

२. ऐन/कानून पारित सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

Pages