FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. २६,( २०७४/१२/०९)

प्रस्ताव: (मिति २०७४/१२/०९,बैठक नं. २६)

१. कार्यक्रम स्वीकृत सम्वन्धमा        

२. ऐन/कानून पारित सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

बैठक नं. २५ (२०७४/१२/०६)

प्रस्ताव (बैठक नं. २५, मिति २०७४/१२/०६)

  1. ऐन कानून निर्माण सम्वन्धमा
  2. नदिजन्य पदार्थ सम्वन्धमा
  3. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४ पारित सम्वन्धमा
  4. नगर सभा सम्वन्धमा

 

वैठक नं २३( २०७४।११।१६)

  • ( २०७४।११।१६, वैठक नं २३ )
  1. नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो आदि) सम्वन्धमा |
  2. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्वन्धमा |
  3. विविध सम्वन्धमा

 

बैठक नं. २२( २०७४/११/१३)

प्रस्ताव:( बैठक नं. २२, २०७४/११/१३)

  1. नगर सभा स्थगित सम्वन्धमा
  2. शोक प्रस्ताव सम्वन्धमा

 

 

निर्णय नं. १:

Pages