FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. १२ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२५)

निर्णय नं. १ :

घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको रुपमा परिचित सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि आ.व. २०७४/०७५ मा रु १,००,०००|०० आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरियो |

 

बैठक नं. ११ को निर्णयहरु (२०७४।०६।१०)

कार्यपालिकाको बैठक नं. ११ का निर्णयहरु । 

निर्णय नं

कार्यपालिका बैठक नं. १०(२०७४।०५।२९)

कार्यपालिका बैठक नं. १० का निर्णयहरु ।

निर्णय नं. १ :

कार्यपालिका बैठक नं. ९ (२०७४।०५।१४)

बैठक नं. ९ का निर्णयहरु ।

१. घोराही उप महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामाथि छलफल गरी नगर प्रमुखद्धारा नगर सभामा पेश गर्नको लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

Pages