FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ३५(२०७५।०४।२५)

प्रस्ताव: मिति २०७५/०४/२५ गते शुक्रवार (कार्यपालिका बैठक नं. ३५)

      १. कर सम्वन्धमा।

      २. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणसम्वन्धमा।

      ३. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन सम्वन्धमा।

 

निर्णयहरुः

 

 

बैठक नं.३४(२०७५।०४।१३)

प्रस्तावः मिति २०७५।०४।१३ आइतवार (कार्यपालिका बैठक नं. ३४)

१. आ.व. २०७५।०७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा,

२.संगठन संरचना तथा दरवन्दी सम्बन्धमा,

३. सेवा करार सम्बन्धमा

बैठक नं.३३(२०७५।०३।१३)

प्रस्तावः (कार्यपालिका बैठक नं. ३३ मिति २०७५।०३।१३ गते बुधबार)

 

बैठक नं. ३२(२०७५।०३।१०)

प्रस्तावः( कार्यपालिका बैठक नं. 32)

  1. घोराही उपमहानगरपालिकाको आ.व. 2075/076 को  राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

Pages