FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ४१ (२०७५/०७/२९)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 41 (मिति 2075/07/29 गते बिहिवार)

 

  1. ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् सम्बन्धमा,
  2. विविध।

 

निर्णयहरु

निर्णय नं.1

बैठक नं. ४१(मिति २०७५।०७।२९)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 41 (मिति 2075/07/29 गते बिहिवार)

 

  1. ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् सम्बन्धमा,
  2. विविध।

 

निर्णयहरु

निर्णय नं.1

बैठक नं. ४०(मिति २०७५।०७।१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 40 (मिति 2075/07/17 गते शनिवार)

बैठक नं. ३९(मिति २०७५।०६।२८)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ३९ (मिति 2075/06/28 गते आइतवार)

बैठक नं. ३९(मिति २०७५।०६।२८)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ३९ (मिति 2075/06/28 गते आइतवार)

Pages