FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.६१ (मिति २०७५/०३/१३)

प्रस्ताव: मिति २०७६/३/१३ गते शुक्रवार, ६१ औ बैठक

  1. गौशाला व्यवस्थापन सम्वन्धमा |
  2. कक्षा थप सम्वन्धमा |
  3.  विपद व्यवस्थापन निर्णय अनुमोदन |
  4. लागत सहभागिता सम्वन्धमा |

निर्णयहरु

बैठक नं.६० (मिति २०७६/०३/०८)

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ६०, मिति २०७६/३/०८, गते आइतबार)

  1. आ.व. २०७६/२०७७ को योजना तथा कार्यक्रम छलफल सम्वन्धमा ।
  2.  विविध सम्वन्धमा ।

 

निर्णयहरु :

निर्णय नं. १:

बैठक नं.५९ (मिति २०७६/०३/०३)

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५९, मिति २०७६।०३।३, मङ्गलबार)

Pages