FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.५९ (मिति २०७६/०३/०३)

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५९, मिति २०७६।०३।३, मङ्गलबार)

(बैठक नं. ५८, मिति २०७६।०२।३१, शुक्रबार)

प्रस्ताव 

१.आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम छलफल सम्वन्धमा ।

२. विविध सम्वन्धमा ।

 

निर्णय नं. १:

(बैठक नं. ५५, मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार )

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक ५५,  मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार)

Pages