FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. २९(२०७५।०२।१०)

प्रस्ताव:(मिति २०७५/०२/१०, बैठक नं. २९)

१.ऐन/ कानुन सम्वन्धमा

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २७ (२०७५।०१।०७)

प्रस्ताव : (मिति २०७५।०१।०७, बैठक नं. २७)

बैठक नं. २६,( २०७४/१२/०९)

प्रस्ताव: (मिति २०७४/१२/०९,बैठक नं. २६)

१. कार्यक्रम स्वीकृत सम्वन्धमा        

२. ऐन/कानून पारित सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

बैठक नं. २५ (२०७४/१२/०६)

प्रस्ताव (बैठक नं. २५, मिति २०७४/१२/०६)

  1. ऐन कानून निर्माण सम्वन्धमा
  2. नदिजन्य पदार्थ सम्वन्धमा
  3. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४ पारित सम्वन्धमा
  4. नगर सभा सम्वन्धमा

 

Pages