FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.३४(२०७५।०४।१३)

प्रस्तावः मिति २०७५।०४।१३ आइतवार (कार्यपालिका बैठक नं. ३४)

१. आ.व. २०७५।०७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा,

२.संगठन संरचना तथा दरवन्दी सम्बन्धमा,

३. सेवा करार सम्बन्धमा

बैठक नं.३३(२०७५।०३।१३)

प्रस्तावः (कार्यपालिका बैठक नं. ३३ मिति २०७५।०३।१३ गते बुधबार)

 

  1. योजना संसोधन/परिवर्तन सम्बन्धमा।
  2. ८ नं. वडाको सीमाना हेरफेरसम्बन्धमा।
  3. माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11) को अनुमति दिने सम्बन्धमा।

 

बैठक नं. ३२(२०७५।०३।१०)

प्रस्तावः( कार्यपालिका बैठक नं. 32)

  1. घोराही उपमहानगरपालिकाको आ.व. 2075/076 को  राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

बैठक नं. ३०(२०७५।०२।२९)

प्रस्ताव

  1. शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा,
  2. विकास निर्माण सम्बन्धमा,
  3. विविध सम्बन्धमा।

 

निर्णयहरुः

 

निर्णय नं.1

Pages