FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ३९(मिति २०७५।०६।२८)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ३९ (मिति 2075/06/28 गते आइतवार)

बैठक नं. ३८ (२०७५/०६/०८)

प्रस्तावः मिति 2075/06/08 गते सोमवार (कार्यपालिका बैठक नं. 38)

बैठक नं. ३६(२०७५/०५/०९)

प्रस्तावः मिति २०७५/०५/०९ गते शनिबार (कार्यपालिका बैठक नं. ३६)

१.प्राविधिक शिक्षालय संचालन स्वीकृत सम्बन्धमा,

२. शहिद कृष्णसेन इच्छुक स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्न सहमतिसम्बन्धमा,

बैठक नं. ३५(२०७५।०४।२५)

प्रस्ताव: मिति २०७५/०४/२५ गते शुक्रवार (कार्यपालिका बैठक नं. ३५)

      १. कर सम्वन्धमा।

      २. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणसम्वन्धमा।

      ३. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन सम्वन्धमा।

 

निर्णयहरुः

 

 

Pages