FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ५१(२०७५।१२।११)

प्रस्ताव: (कार्यपालिका बैठक नं. ५१, मिति २०७५/१२/११)

१)जग्गा निर्धारण सम्वन्धमा |

२)जिल्ला बास्केटबल कोर्ट मर्मत सहयोग सम्वन्धमा |

३)गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम सम्वन्धमा |

४)रोलिङ गर्न सहयोग सम्वन्धमा |

बैठक नं.५० (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 50 (मिति 2075/11/28 गते मङ्गलवार)

बैठक नं.४९ (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 49 (मिति 2075/11/17 गते शुक्रवार)

बैठक नं. 48 (मिति २०७५/११/१६ )

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 48 (मिति 2075/11/16 गते बिहीवार)

  1. शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा,

 

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

बैठक नं.४७ (मिति २०७५/१०/२४)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ४७ (मिति 2075/10/24 गते बिहीवार)

Pages