FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. २५ (२०७४/१२/०६)

प्रस्ताव (बैठक नं. २५, मिति २०७४/१२/०६)

 1. ऐन कानून निर्माण सम्वन्धमा
 2. नदिजन्य पदार्थ सम्वन्धमा
 3. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४ पारित सम्वन्धमा
 4. नगर सभा सम्वन्धमा

 

वैठक नं २३( २०७४।११।१६)

 • ( २०७४।११।१६, वैठक नं २३ )
 1. नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो आदि) सम्वन्धमा |
 2. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्वन्धमा |
 3. विविध सम्वन्धमा

 

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २२( २०७४/११/१३)

प्रस्ताव:( बैठक नं. २२, २०७४/११/१३)

 1. नगर सभा स्थगित सम्वन्धमा
 2. शोक प्रस्ताव सम्वन्धमा

 

 

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २१ को निर्णयहरु (२०७४।११।०५)

प्रस्ताव (२०७४/११/०५, बैठक नं. २१)

 1. प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा   
 2. योजना परिवर्तन सम्वन्धमा

 

निर्णय नं.१:

Pages