FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

प्रस्ताव: बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

बैठक नं. १९ (२०७४/१०/११)

प्रस्ताव: (२०७४/१०/११, बैठक नं. १९)

बैठक नं. १८ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२९)

प्रस्ताव: ( बैठक नं. १८, २०७४/०९/२९)

  1. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा
  2. बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता सम्वन्धमा
  3. शुभकामना आदान प्रदान सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

बैठक नं. १७ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२२)

प्रस्ताव (बैठक नं. १७) :

१. कामकाजको भाषा सम्वन्धमा

२. समिति गठन सम्वन्धमा

३. बजेट व्यवस्थापन

४. निर्णय अनुमोदन सम्वन्धमा

५. नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सम्वन्धमा

६. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा

Pages