FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. १३ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२६)

निर्णय नं. १:

यस घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट पेश गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ पारित गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय नं.२:

बैठक नं. १२ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२५)

निर्णय नं. १ :

घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको रुपमा परिचित सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि आ.व. २०७४/०७५ मा रु १,००,०००|०० आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरियो |

 

बैठक नं. ११ को निर्णयहरु (२०७४।०६।१०)

कार्यपालिकाको बैठक नं. ११ का निर्णयहरु । 

निर्णय नं

Pages