बजेट तथा कार्यक्रम

घोराही उपमहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पारित अा.व. २०७५।०७६का लागि नीति तथा कार्यक्रम

घोराही उपमहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभासमक्ष नगर प्रमुख श्री नरुलाल चौधरीज्यूद्वारा प्रस्तुत  तथा नगर सभाबाट पारित आ.व. २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम

नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,

१८औं नगरपरिषदबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम

१८औं नगरपरिषदबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम डाउनतोड गर्नु होस ।