नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. १७ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२२)

प्रस्ताव (बैठक नं. १७) :

१. कामकाजको भाषा सम्वन्धमा

२. समिति गठन सम्वन्धमा

३. बजेट व्यवस्थापन

४. निर्णय अनुमोदन सम्वन्धमा

५. नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सम्वन्धमा

६. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा

बैठक नं. १३ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२६)

निर्णय नं. १:

यस घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट पेश गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ पारित गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय नं.२:

बैठक नं. १२ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२५)

निर्णय नं. १ :

घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको रुपमा परिचित सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि आ.व. २०७४/०७५ मा रु १,००,०००|०० आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरियो |

 

बैठक नं. ११ को निर्णयहरु (२०७४।०६।१०)

कार्यपालिकाको बैठक नं. ११ का निर्णयहरु । 

निर्णय नं

Pages