सामाजिक परीक्षण

घोराही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७१
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७०
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०६९