प्रकाशनहरु

स्वत प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना मिति २०७३।१०।२४ ( कार्तिक मंसिर र पाैष महिना )
वडा नागरिक मंच , नागरिक सचेतना केन्द्र र सामाजिक परिचालक
घोराही नगरपालिकामा अवस्थित टोल विकास संस्थाहरुको नामावली
कर्मचारी बिवरण

Post date: 01/15/2017 - 15:19

आ. व. २०७१/२०७२ मा सम्पादन गरेका कार्यक्रहरुको वार्षिक प्रगती समीक्षा कार्यक्रमको निष्कर्ष
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको प्रतिवेदन
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४को उऩदपा ५ फमोजिमका सूचना प्रकाशन(२०७२बैशाख-असार)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को उपदफा ५ बमोजिमका सूचना प्रकाशन(२०७१माघ-चैत्र)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को उपदफा ५ बमोजीमका सूचना प्रकाशन(२०७१कार्तिक-पौष)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को उपदफा ५ बमोजीमका सूचना प्रकाशन(२०७१ श्रावण-असोज)

Pages