FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. १७ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२२)

प्रस्ताव (बैठक नं. १७) :

१. कामकाजको भाषा सम्वन्धमा

२. समिति गठन सम्वन्धमा

३. बजेट व्यवस्थापन

४. निर्णय अनुमोदन सम्वन्धमा

५. नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सम्वन्धमा

६. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा

बैठक नं. १३ को निर्णयहरु (२०७४।०६।२६)

निर्णय नं. १:

यस घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट पेश गरेको स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ पारित गर्ने निर्णय गरियो |

निर्णय नं.२:

Pages