FAQs Complain Problems

सामुदायिक विद्यालयहरुले कक्षा ८‚१० र ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको PMT फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धी सुचना ।

सामुदायिक विद्यालयहरुले कक्षा ८‚१० र ११मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको PMT फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना ।